زانویی با پوشش پلاستیک

توضیحات

این نوع زانویی بمنظور تغییر روان و سهل جهت جریان ترکیبات ساینده حین انتقالات تعیین گردیده است.

مقاومت در برابر فرسایش و بار فشار کار مستوجب کار بی قفه و دستیابی به بهره وری بیشینه این محصول می باشند.