زانویی اِلاستیکی

توضیحات

این نوع زانویی در پیچیده ترین بخش های سیستم لوله کشی بمنظور تغییر مسیر جریان سیالات ساینده حین انتقالات بکار می رود.

مقاومت در برابر فرسایش یا فرسودگی در اثر سایش و حداقل مقاومت در مقابل جریان ، افزایش طول عمر آن را تامین می نماید که این مساله امکان دستیابی به نتیجه ی حداکثری در کار را فراهم می آورد.

ضمن در نظرگیری این مساله که دیواره ی بیروی زانویی بیشتر در نتیجه ی فرسودگی در نتیجه ی سایش آسیب می بیند، زانویی الاستیکی دارای ساختار تقویت شده ی در بخش مورد نظر ( دیواره بیرونی ) می باشد.