لوله انتقال برای پمپ غوطه وری

توضیحات

بهره گیری از لوله ها بسیار منعطف، امکان پذیری و سهولت استخراج از زمین را در محیط های با دسترسی دشوار حوضچه های نه چندان بزرگ میسر می سازد. بکارگیری لوله های منعطف در ساختار پمپ غوطه وری ، به کاهش قیمت تمام شده ی زمین در مقایسه با بکارگیری تجهیزات دارای ابعاد، ضمن تامین بهره وری بیشینه ، کمک می کند.

بمنظور ساخت لوله های انتقال برای پمپ های غوطه وری، انواع ویژه ای از مواد و متریال مورد استفاده قرار می گیرند که امکان حصول نهایت انعطاف را میسر می سازند.

ساختار این لوله امکان ایجاد انسداد حین استفاده را از بین می برد ضمن آنکه کار بی وقفه پمپ را تامین می کند.