کمپنساتور لنزی

توضیحات

این کمپنساتور بمنظور جبران انبساط و انقباض دمایی و هم چنین بمنظور حل غیرموازی بودن لوله های انتقال تعبیه شده است. بدین طریق کمپنساتور به افزایش طول عمر تجهیزات کمک می کند.

بعنوان کمپنساتور یا جبران گر منعطفی از جنس الیاف بکارگرفته می شود . قسمت داخلی آن از کائوچوی طبیعی و سنتزی تهیه شده است. در ساختار آن فلنج های دوار تعبیه گردیده اند .