لوله شناور بهمراه شناورهای پلاستیکی با هدف بکارگیری در رودخانه ها و کاریرها در ساختار لایروب های دیزلی

توضیحات

این محصول راه حلی عملی بمنظور بکارگیری در ساختار لایروب های دیزلی است. به دلیل ساختار مستحکم شناور و مقاومت در برابر تاثیرات مکانیکی بیرونی، این لوله تناسبی بهینه از قیمت و کیفیت برای بکارگیری در حوضچه های بزرگ می باشد.

شناور مورد نظر از دو و سه مقطعتشکیل شده است و به طور کلی دایره ای شکل می باشد که امکان از بین بردن تاثیرات مکانیکی منفی را بوجود می آورد.

شناورها، مشخصه ی غوطه وری لوله ها را حداقل 10 % بهنگام پر شدن کامل با خاک، تامین می نماید