لوله های شناور بهمراه شناور چندمنظوره پلاستیکی با هدف بکارگیری در رورخانه ها و کاریرهای معدنی

توضیحات

محصول فوق ، راه حل کلی بمنظور بکارگیری در

ترکیب لایروب های الکتریکی و دیزلی می باشد. استفاده از پنج شناور پلاستیکی در مقطع لوله ، امکان حصول مزیت حداکثری در ازای کاهش هزینه های انتقال و صرفه جویی در زمان مونتاژ و دمونتاژ، فراهم می آورد.

شناور این محصول از پلاستیک مقاوم در برابر فرسودگی ساخته شده است که از داخل با مواد فوم پر شده است. ضخامت دیواره ی شناور به میزان چند برابر در مقایسه با دیواره ی ساختار و سازه ی استاندارد افزایش یافته است. شناورها مشخصه ی غوطه وری لوله ها را حداقل به میزان 10 % بهنگام پر شدن کامل با خاک ، تامین می نماید